Plantes RSU / MBT

Dins l’àmbit del tractament de residus urbans (plantes MBT), Tecnium s’ha convertit en un referent per a les instal·lacions clau en mà de subministrament de recollida i tractament d’aire, amb l’objectiu d’eliminar les olors produïdes en aquestes plantes. Es realitzen optimitzacions per recollir l’aire a les zones de recepció, pretractament, fermentació, refinat i maduració, incloses les transferències i les ingestes puntuals, amb l’objectiu de reduir el volum total d’aire. Per al tractament d’olors, s’utilitzen tecnologies específiques adaptades a les contaminacions existents. Ja tenim més de 20 referències amb cabals de fins a 550.000 m3 / h.

CONDUCTOS VPY 324 HAGEN R - Tecnium

Aplicacions

odour control - Tecnium

Eliminació d’Olors en Plantes RSU

Projectes claus a mà incloent el disseny i subministre de les xarxes de captació d’aire, torres de rentat químic i biofiltres orgànics i inorgànics.

biogas desulphuration - Tecnium

Desulfuració del Biogas

La presència de H2S en el biogas ha de ser eliminada abans d’enviar el biogas als motors de cogeneració, per evitat problemes de corrosió en els mateixos.

lixiviate stripping - Tecnium

Desgasat de Lixivats

Els lixiviats d’aquest tipus de plantes estan contaminats usualment amb compost orgànic o inorgànics com NH3, CO2 o COV’s. Aquestes aigues han de ser desgasades avans de ser traspassades.

Tecnologies de Rentat de Gasos

tecnium bio - Tecnium

Biofiltració: TECNIUM-BIO

El us de tecnologies ambientalment netes ha estat el motor de les línies de recerca de les últimes dècades. Això ha permès posar a punt sistemes de rentat de gasos i eliminació d’olors mitjançant l’ús de biofiltres orgànics i inorgànics

VPY 2890 PAPELERA ZICUNAGA R - Tecnium

Filtres Percoladors (Biotrickling): TECNIUM BIO-TR

L’alta eficàcia del BIO-TR permet reconvertir l’instal·lació de via química amb l’eliminació del consum de reactius químics i per tant, l’eliminació de l’emmagatzement de productes químics a les seves instal·lacions de les inspeccions periòdiques APQ.

Casaquemada R - Tecnium

Absorció: TECNIUM-CHEM

Sota aquesta tecnologia, Tecnium subministra múltiples sistemes pel rentat de gasos i el control d’olors mitjançant absorció amb aigua o reactius químics, utilitzant torres de rentat, venturis i ciclons.

DSCF0002 2 R - Tecnium

Desgasat: TECNIUM-DEGAS

Aigües subterrànies, aigües de pou, lixiviats d’abocadors, purins, aigües ultrafiltrades poden contenir gasos dissolts que necessiten ser eliminats abans del seu posterior tractament o traspassat. TECNIUM disposa de la tecnologia necessària per aquest objectiu.

Covertes Modulars de Plàstic en PRFV

VPY 1035 JOSE PACHECO P5140044 R - Tecnium

Cobertes Modulars de Plàstic en PRFV

Àmplia gamma de cobertes modulars per espessadors, dipòsits de fangs, tornavissos d’Arquímedes, estanys biològics, dipòsits d’homogeneització, pous de bombeig i dessorranitzasors.

Ventiladors de Plástic

VPY 1103 AGUAS MANRESA R - Tecnium

Unions Mitjançant Corrioles i Politges

Gamma de ventiladors amb materials plàstics resistents a la corrossió, per mitja/alta pressió.

Cabals fins a 120.000 m3/h i pressions fins a 7.000 Pa.

- Tecnium

Unió Directe

Gamma de ventiladors en materials plàstics resistents a la corrossió, per mitja/alta pressió.

Cabals fins a 40.000 m3/h i pressions fins a 4.500 Pa.

Altres sectors disponibles