DSCF0002 2 1 - Tecnium

Desgasat dels Lixiviats

En moltes ocasions és necessari, en el tractament d’algun efluent líquid, eliminar certs compostos que poden interferir en el procés posterior.

En general, l’eliminació de NH3,CO2 o compostos orgànics volàtils (COV’s) es pot realitzar per diferents procediments:

Un d’ells consisteix en el stripping, en el qual, el component volàtil, és separat de l’efluent líquid, mitjançant l’acció d’un element inductor que pot ser aire, vapor, nitrogen, etc.

El procés es realitza en scrubbers a contra corrent, on és fonamental aconseguir una relació òptima líquid/gas, així com utilitzar un rebliment de molt alta superfície de contacte, però que a la vegada eviti la seva inundació.

La senzillesa del stripping, atenent a costos d’instal·lació i explotació, ho fa adequat en nombroses aplicacions.

TECNIUM compta amb nombroses referències en aquest tipus de tractament.

Eliminació de NH3

És habitual trobar la presència d’amoníac en lixivats d’abocadors i en RSU, després de processos d’evaporació, on és precís eliminar l’amoníac, abans del tractament físico químic.

Igualment, ens podem trobar la necessitat d’eliminar l’amoníac en efluents procedents de la indústria de fertilitzants o del vidre.

Un altre sector de l’aplicació és el tractament dels lixiviats procedents de plantes de tractament de purins.

Una vegada eliminat l’amoníac, si la concentració en l’aire/vapor és elevada, es pot precisar una etapa d’absorció àcida posterior (àcid sulfúric, fosfòric, … )

Eliminació de CO2

En algunes ocasions, quan s’utilitza aigua d’osmosis i necessitem corregir el pH, podem eliminar el COpresent en aquesta aigua, mitjançant un procediment de striping amb aire.

És normal trobar aigües amb 100ppm de COi aconseguir eficàcies del 99% d’eliminació.

Els nostres programes de càlcul ens permeten optimitzar la relació L/G amb rebliments d’alta eficàcia.

Eliminació de COV’s

La tecnologia del stripping no es pot generalitzar per tots els compostos volàtils orgànics presents en un possible efluent.

De l’estudi de la seva naturalesa química, tensió de vapor, etc, es pot decidir si la tecnologia és aplicaple.

Comptem amb aplicacions i referències en eliminació de compostos clorats de cadenes àlifatiques tals com el tricloroetilè, tricloretà, etc.

Eliminació de H2S

Tot i que aquesta aplicació està descrita en el tractanment de biogas, destaquem aquesta aplicació quan el biogas s’enriqueix en metà eliminant el CO2 i el H2S per compressió a 9/10bar.

El lixiviat que es produeix té una alta concentració de H2S que es separa per stripping, per ser desodoritzat posteriorment.

Més Informació

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i us assessorarem sobre la millor solució per a la vostra sol·licitud

Veure també

  • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]