Purins

Les zones intensives d’explotaió grangera generen efluents líquids anomenats purins, que pel seu poder contaminant han de ser tractats abans del seu transvessament final. Els diferents processsos de tractament produeixen emisions gasoses que han de ser tractades.

TECNIUM compta amb referències per al rentat de gasos procedents de plantes d’assecament de purins i instal·lacions de desgasat de lixiviats amoniacals produits en aquest tipus de plantes.

venturi ciclo purins R - Tecnium

Aplicacions

Casaquemada R - Tecnium

Absorció Humida de Gasos Contaminats

manure - Tecnium

Lixiviats en Plantes de Tractament de Purins

Les plantes de tractament de purrins mitjançant digestions anaeròbiques per produir gas metà, generen uns residus líquids (lixiviats) que solen portar NHdissolt que s’ha de desgasar avans de que aquestes aiguües siguin traspassades

Tecnologies de rentat de gasos

Casaquemada R - Tecnium

Absorció: TECNIUM-CHEM

Sota aquesta tecnologia, Tecnium subministra múltiples sistemes pel rentat de gasos i el control d’olors mitjançant absorció amb aigua o reactius químics, utilitzant torres de rentat, venturis i ciclons.

VPY 3038 DRACE DUBLIN R - Tecnium

Desgasat: TECNIUM-DEGAS

Aigües subterrànies, aigües de pou, lixiviats d’abocadors, purins, aigües ultrafiltrades poden contenir gasos dissolts que necessiten ser eliminats abans del seu posterior tractament o traspassat. TECNIUM disposa de la tecnologia necessària per aquest objectiu.

Altres sectors disponibles