BTSKK6.20 EL TENIENTE CHILE 2015 04 22 3 - Tecnium

Bombes per Mines de Coure

El coure va ser un dels primers metalls a ser utilitzat per l’ésser humà durant la prehistòria. A partir del segle XIX, el coure es va convertir en un metall estratègic, al ser la matèria primera principal de cables i instal·lacions elèctriques.

El coure és extret i recuperat del mineral mitjançant tècniques hidrometalúrgiques o pirometalúrgiques.

Tècniques hidrometalúrgiques

La hidrometalúrgia es basa en la separació dels metalls del mineral mitjançant reaccions químiques en solucions aquoses . Aquest procés es basa en la solubilitat dels metalls oxidats en disolucions d’aigua amb àcids (Sulfúric, Clorhídric, Nítric), àlcalis (Hidròxid de Sodi o d’Amoni) o altres agents (Amoníac, Cianurs, Carbonats ,Sals d’Amoni). El mineral es sol extreure en mines a cel obert.

Per l’extracció del coure s’utilitza àcid sulfúric que dilueix tots els metalls que contenté el mineral incloent el coure. Posteriorment s’extreu el coure de la solució en un procés anomenat extracció per solvents (SX), després del qual es realitza una etapa de purificació electro-refinació o electrowinning (EW) que dóna com a resultat càtodes de gran puresa (99,99%).

Les aplicacions de Tecnium en aquest tipus de procés són:

 • Tràfic d’àcid sulfúric a les piles per l’etapa de lixiviació
 • Tràfic de Pregnant Leach Solution (PLS) des de les piles a l’etapa de SX.
 • Bombeig de solució orgànica als banys de SX
 • Tràfic d’electolit ric i pobre en els banys de SX
 • Arquetes recollides de vessaments planta SX
 • Arquetes recollides de vessaments planta EW
 • Tràfic de fangs electrolítics

Tècniques pirometal·lúrgiques

La Pirometal·lúrgica s’utilitza en els minerals sulforats. Aquests es solen extreure en mines subterrànies. El mineral de sulfur de coure dins la mina té un contingut baix en coure, per la qual cosa s’ha de concentrar dins la mina, per mitjà de flotació. El concentrat de coure es rep en la fundició on es recupera el coure, eliminant el sofre i el ferro mitjançant oxidació. El forn de sofre es converteix en gas SO2, que posteriorment s’oxida i es converteix en àcid sulfúric en una planta de doble absorció.

Després de l’etapa d’oxidació i d’afinament es traslladen els ànodes resultants a la Refineria (procés d’electroobtenció), que és la fase final del procés de producció dels càtodes amb un contingut del 99,99% de coure.

És possible tractar els fangs anòdics provinents del procés d’electro-refinació de coure i aconseguir la recuperació d’alguns materials preciosos (paladí, platí i or) o altres materials nobles com el rodi o el ruteni.

Les aplicacions de Tecnium en aquest tipus de procés són:

 • Recirculació de solucions dèbils de H2SO4 a planta de recuperació d’àcids.
 • Arquetes recollida de vessaments en planta d’àcids dèbils
 • Arquetes recollida de vessaments en planta d’àcids forts
 • Recirculació àcids en rentadors de la planta de metalls nobles

Més Informació

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i us assessorarem sobre la millor solució per a la vostra sol·licitud

Veure també

 • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]