Gas Treatment Systems

Rentat de Gasos en Processos Metal·lúrgics

L’objectiu dels diferents tractaments existents a la indústria és millorar les propietats de protecció de les superfícies metàl·liques, aportar noves característiques funcionals per afavorir tractaments posteriors o bé proporcionar un acabat decoratiu.

Per a fer-ho es fan passar les peces a tractar per banys o cubes de diferent naturalesa. Alguns d’aquests són generadors de vapors molt perjudicals per a la salut o per al medi ambient.

TECNIUM dissenya, fabrica, instal·la i posa en marxa aquest tipus d’instal·lacions de rentat que estan destinades a la captació d’aquests gasos i el tractament posterior. Amb aquests sistemes, a part de protegir la salut dels treballadors, aconseguim “netejar” aquests gasos abans de la seva emisió a l’atmosfera complint amb la Legislació Mediambiental vigent.

Descripció dels sistemes de tractament de gasos TECNIUM

En funció del tipus de tractament que s’apliquen als metalls (decapat, galvanitzat, anoditzat, cromat…) ens trobem diferents líquids utilitzats, tals com àcid clorhídric, àcid sulfúric, sosa càustica, àcid cròmic…

La naturalesa corrosiva dels líquids utilitzats fa que s’hagin de seleccionar materials plàstics adequats per al manejament d’aquests.

Els sistemes de rentat de gasos TECNIUM es composen de:

  • Captacions dels gasos a tractar
  • Ventilador/s centrífugs de simple aspiració
  • Scrubber húmid o torre de rentat

Generalment es realitzen:

  • Aspiracions laterals a les cubes de tractament: aspiracions per un lateral o pels dos, o bé aspiracions per un costat i impulsant aire per l’altre, per tal de crear un escombrat d’aire sobre de la cuba. L’elecció del tipus d’aspiració dependrà del tamany de les cubes.
  • Aspiracions del pont grua que puja i baixa per les peces, per la qual cosa es necessita “carenar” el pont, és a dir, tancar-lo i mantenir-lo en una lleugera depressió.
  • Subministre del col·lector d’aspiració del pont grua, que entra dins el col·lector d’aspiració de les cubes mitjançant un bec “llabial” que permet el seu desplaçament acompanyant el moviment del pont grua.

El cabal de gas es maneja mitjançant un ventilador fabricat amb materials anticorrossius, dissenyat per tal de vèncer les pèrdues de càrrega produïdes en les captacions, així com en el posterior scrubber húmit on realment es duu a terme la depuració dels gasos corrossius.

Les torres de rentat poden ser verticals o horitzontals i és on es duu a terme o bé la transferència del contaminant de la fase gasosa a la fase líquida del rentat, o bé la reacció química entre el gas i un element químic. El sistema es finalitza amb una bomba de recirculació del líquid de rentat que impulsa aquest a uns pulveritzadors situats a la part superior de la torre.

Més Informació

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i us assessorarem sobre la millor solució per a la vostra sol·licitud

Veure també

  • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]