Dust Elimination - Tecnium

Rentat de Gasos en Fertilitzants Complexos

Els adobs complexos són productes que contenen dos o tres nutrients bàsics: nitrogen, fósfor i potasi i a més poden contenir nutrients secundaris i micronutrients.

El procés de fabricació d’adobs complexos consisteix en fer reaccionar químicament les diferents matèries primeres que els componen, i posteriorment, la materia resultant, es granula, s’asseca, es classifica i s’acondiciona. El nitrogen contingut en aquests adobs es pot presentar en forma nítrica, amoniacal o ureica, depenent de les matèries primeres utilitzades en la fabricació.

En el cas de la fabricació de fertilitzants NPK s’utilitzen bàsicament dos tipus d’instal·lacions: plantes de producció per via de mescla àcida i plantes de producció per via de nitrofosfat.

Emisió de gasos i el seu tractament

Les principals fonts d’emisió de gasos provenen del granulador i de l’assecador i contenen gran quanitiat de pols barrejada amb NH3 a altes temperatures. En aquest cas, la solució de TECNIUM passa per instal·lar un sistema de recuperació format per un venturi seguit d’un multiventuri, que proporcionen alta eficàcia sense problemes d’obstrucció. El resultat de la instal·lació és una descontaminació eficient, amb un simple manteniment, que a més obté com a subproducte sals d’amoni reciclables (habitualment fosfat amònic).

Principals avantatges

  • Beneficis medioambientals: Eficàcia del procès superior al 99% amb emisions de NH3 inferiors a 10 mg/Nm3.
  • Beneficis econòmics: baix manteniment i reutilització dels sub-productes, sals amòniques, que poden reintroduir-se al procés o bé comercialitzar-se com una altra varietat de fertilitzant.

Más información

Indíquenos sus datos de contacto y le asesoraremos sobre la mejor solución para su aplicación.

Veure també

  • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]