VPY 78 EDAR GUILLAREI DEP. REACTIVOS P1010238 - Tecnium

Dipòsits de Plàstic / PRFV per Reatius Químics

Parc d’Emmagatzement de Reactius.

El tractament d’aigua, bé sigui en una planta potabilitzadora, en una planta depuradora d’aigües residuals urbanes o bé en una dessalinitzadora, té com objectiu el tractar l’aigua de manera que una vegada processada, aquesta sigui apta pel consum humà o bé per traspassar-la de nou als cabals dels rius o al mar.

Existeixen diferents tipus de tractaments en funció de la procedència i destí de l’aigua, però basicament podem resumir com segueix:

  • Filtrat previ per eliminar els cossos estranys presents a l’aigua
  • Tractament mitjançant floculació o coagulació, procès pel qual es separen les partícules sòlides, mitjançant la addició de diversos productes químics.
  • Posterior decantació, procés físic que fa que les partícules es dipositin al fons dels equips dissenyats a tal fi.
  • Filtració sobre llits de sorra
  • Filtracions biològiques
  • En el cas de potabilitzadores, desinfecció final mitjançant la addició de clor gas o bé hipoclorit sòdic que garantitza la potabilitat de l’aigua.
  • Osmosis inversa o ultrafiltració en el cas de desalinitzadores
  • Tractament dels fangs generats en diverses fases.

La realització dels processos anteriors impliquen l’utilització de diferents productes químics que s’addicionen en el procés i permeten que TECNIUM es presenti com proveïdor en aquest sector.

Descripció dels dipòsits de plàstic per emmagatzement de reactius.

La necessitat d’utilitzar productes químics pel tractament d’aigua, fa que aquest tipus d’instal·lacions preveguin dipòsits d’emmagatzematge per garantir el funcionament continu. Aquests productes industrials solen ser corrossius des del seu procés de fabricació fins l’addició al procés. Per això, els dipòsits d’emmagatzematge han de complir certs requeriments tècnics de resistència química.

TECNIUM és especialista en la fabricació d’aquest tipus de dipòsits de plàstic, utilitzant per això diversos materials tals com el PRFV (Polièster reforçat amb fibra de vidre), PP, PEHD, PVC,…

Al conjunt de dipòsits se’l denomina el Parc d’Emmagatzement de Reactius, i és de vital importància la selecció dels materials i el càlcul dels gruixos necessaris per assegurar la seva resistència, tant mecànica com química, així com el compliment de la normativa que s’aplica en aquest tipus d’emmagatzements (MIE-APQ-6).

TECNIUM està capacitat per la fabricació d’aquests equips segons aquesta normativa, així com realitzar tot el procés de legalització que es requereix per donar d’alta l’instal·lació a la Conselleria d’Indústria de la Comunitat Autònoma on s’ubica la planta. TECNIUM pot subministrar tant dipòsits de plàstic de simple paret per instal·lar en cubetes de retenció, com dipòsits de doble paret tal i com contempla la normativa, de forma que, en cas de ruptura del tanc, la segona paret evita el vessament del líquid.

Més Informació

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i us assessorarem sobre la millor solució per a la vostra sol·licitud

Veure també

  • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]